Ahilik Haftası Kutlamaları

1. Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin Yapısı:

Ahilik Haftası Kutlamaları, 02.07.1988 tarih ve 19860 sayılı Resmi Gazetede Yayınlan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği ile 1988 – 2008 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda, Kırşehir Valiliği, Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile kutlanırken 2008 yılında yapılan değişiklikle kutlamaların sorumluluğuna Sanayi ve Ticaret Bakanlığı getirilmiştir. 2013 yılındaki değişiklikler ile Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile 34 üncü maddesine dayandırılmış olup, yönetmelikteki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ibaresi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

                                                                             Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin Yapısı


2. Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu' nun Oluşumu:

Ahilik Haftası Merkez Yürütme Kurulu, Bakan veya Bakan Temsilcisi başkanlığında;

- Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü
- Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcısı
- İçişleri Bakanlığı
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
- Diyanet İşleri Başkanlığı
- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
- Yunus Emre Enstitüsü
- Kırşehir Valiliği
- Kırşehir Belediyesi
- Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü
- Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı
- Ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar derneği
- TOBB
- TESK
- TESKOMB
- Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve
- Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin

katılımlarıyla oluşur. Kurulun sekretaryasını Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü yürütür.

3. Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu' nun Görevleri:

 

Ahilik Haftası Kutlama programları Kırşehir ilinde yapılacak Resmi Kutlama Programı ve diğer illerde yapılacak olan resmi kutlama programları olarak iki farklı yapıdadır. Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu her iki programın da genel koordinasyonu için Ekim, Şubat, Mayıs, Ağustos aylarında olmak üzere yılda dört defa toplanarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

- Bir önceki yıl gerçekleştirilen programını değerlendirmek,
- Kırşehir dışındaki illerde yapılacak çerçeve kutlama programını hazırlamak ve illere çerçeve programı göndermek, illerden gelen kutlama programını onaylamak,
- Kutlamalar ile ilgili haber ve faaliyetleri basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması için gereken çalışmaları yapmak,

-Kırşehir'de Komite tarafından, hazırlanan resmi kutlama programına son şeklini vererek onaylamak,

- Kutlama faaliyetlerinin bütçesini onaylamak,

- Yılın Ahisi, kalfası ve çırağını belirlemek üzere illerden gelen il ahileri, il kalfaları ve il çırakları arasından Türkiye geneli yılın ahisi, kalfası ve çırağını seçmek,

- Yurtdışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yeri, zamanı ve kapsamını belirlemek, ortak projeler yürütmek,

- Ahilik kültürü ve teşkilatı hakkındaki bilimsel araştırma ve incelemeleri takip etmek,

- Ulusal veya uluslararası olmak üzere; seminer, çalıştay, konferans, panel, eğitim-öğretim ve tanıtım programı gibi faaliyetlerin düzenlenmesine ve bu faaliyetlere katkı sağlanmasına, Ahilik konusunda projeler yürütülmesine ve yayın çıkarılmasına karar vermek,

- Bakanlık tarafından hazırlanan Resmi Tören programını onaylamak.

4. Ahilik İl Kutlama Komitesi' nin Oluşumu

Kırşehir ve diğer illerde yapılacak kutlamalar için mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında;
 

 •  Ticaret İl Müdürü
 •  İl Milli Eğitim Müdürü
 •  Kültür ve Turizm il Müdürü
 •  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
 •  Üniversite
 •  Belediye
 •  Sanayi ve Ticaret Odaları
 •  Esnaf ve Sanatkârlalar Odaları Birliği
 •  Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri

katılımlarıyla oluşturulur. Komitenin sekretaryasını Ticaret İl Müdürlüğü yürütür.

5. Ahilik İl Kutlama Komitesi' nin Görevleri:

 •  Kurulda alınan kararlar doğrultusunda kutlama faaliyetlerine ilişkin program taslaklarını hazırlayarak Kurula göndermek,
 •  Yapılacak törenlerde görev alacak kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişileri belirlemek,
 •  Kutlama faaliyetlerine ilişkin sonuç raporunu kutlamalardan sonra Kurula göndermek,
 •  “Ahilik Haftası Kutlamaları Ödül Yönergesi” dâhilinde illerde ilin ahisini, kalfasını ve çırağını seçmek ve sonucunu Kurula bildirmek.
 
6.Kutlamaların Zamanı:

Ahilik Haftası etkinlikleri, her yıl Eylül ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.

7.Kutlamalarda Düzenlenen Faaliyetler:

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğine göre kutlamaların genel çerçevesi;
 •  Fuar, kermes, sergi, ikram ve benzeri faaliyetler
 •  Konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılar
 •  Resim, şiir, kompozisyon ve benzeri yarışmalar
 •  Film, video gösterileri, tiyatro oyunları ve müzik dinletileri

dahilinde gerçekleştirilir.